Премини към основното съдържание

Започва кандидатстването за стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

От 28 ноември 2016 година започва кандидатстването за стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 година. Това ще се случи по проект „Студентски стипендии - фаза 1"., като студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта - https://eurostipendii.mon.bg до 15 януари 2017 година. Формулярите и съпътстващите ги документи на хартиен носител студентите следва да подадат в Югозападния университет до 18 януари 2017 година. Класирането ще бъде обявено на 8 февруари 2017 година.

За стипендия за успех могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план. Кандидатите за стипендия за успех подават попълнен онлайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел, със среден успех от предходните два семестъра не по-нисък от добър 4.00. През зимния семестър на учебната 2016/2017 г. не могат да кандидатстват за стипендия за успех всички първокурсници в бакалавърска и магистърска степен и студентите от неприоритетните професионални направления.

За стипендия за специални постижения могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Кандидатстващите за специални стипендии подават формуляр, уверение за успех от предходния един семестър не по-нисък от добър 4.00, служебна бележка, издадена от ЮЗУ „Неофит Рилски", удостоверяваща участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, придружена с реализирания проект (копие от самата разработка, статия, публикация, доклад, презентация, снимки и предмети), удостоверяващ постигнатите специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Студент може да получи до три специални стипендии, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава.

След онлайн регистрацията чрез интернет страницата на проекта - https://eurostipendii.mon.bg студентите представят документите си в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, в стая 114А от 28 ноември 2016 г. до 18 януари 2017 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. Повече информация студентите могат да открият на сайта на университета www.swu.bg в графа стипендии, стажове, мобилност.

Класирането за стипендия за успех се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления. Класирането за стипендия за специални постижения се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотите са по факултети и се определят пропорционално на броя на студентите в редовна форма за съответния семестър.

Източник: dariknews.bg